• Ah?rda inekler

Tar?m teknolojisi

Tar?m i?letmelerinde ve seralarda veya ?rne?in tar?m ürünlerini depolamak ve kurutmak i?in tesislerde en yüksek ?ncelik: Hijyen ve steril olma (mikropsuz ortam). ?iftlik hayvanc?l???nda hayvanlar?n sa?l???, performans? ve stressiz olmas? i?in en ?nemli fakt?r, kontrollü klima y?netimidir. ZIEHL-ABEGG'in fanlar? ve kontrol tekni?i ürünleri bunu sa?laman?n yan? s?ra ayn? zamanda azalt?lm?? akustik gürültü ile ?al???r. Fanlar, sa?lam ve dayan?kl? yap?lar? sayesinde tar?m alan?nda neredeyse her türlü iklimlendirme uygulamas? i?in uygundur.

En hassas bir ?ekilde uyarlanm??, enerji tasarrufu sa?layan motor ve fan devir say?s? regülasyonu ve benzersiz biyonik kanat tasar?m?, en yüksek kalite taleplerini ve istekleri yerine getiren ho? bir iklim sa?lar. Buna ilave olarak sens?rlü koruma ve denetim sistemleri sayesinde her an optimum koruma sa?lan?r.

茄子视频ios懂你