• Ziehl-Abegg Banner

ZIEHL-ABEGG hakk?nda

Havaland?rma teknolojisi, kontrol tekni?i, sürücü teknolojisi ve otomotiv alanlar?nda dünya ?ap?nda faaliyet g?steren ?irketimizin prensipleri aras?nda cazibe, yenilik ve her zaman gelece?in bir ad?m ?nünde olmak yer almaktad?r. 1910 y?l?nda Emil Ziehl taraf?ndan Berlin'de kurulan ve o zaman da etkileyici performans? ile dikkat ?eken ?irketin genel merkezi, ?imdi Künzelsau, Baden-Württemberg'dedir. Geli?tirilen devrim niteli?inde ürünlerin ve gelece?i parlak teknolojilerin membas? olan geli?tirme ve yeterlilik merkezimiz InVent de burada bulunmaktad?r.

Yüksek verimlili?e sahip, dü?ük emisyonlu, birinci s?n?f ürünler i?in mü?terilerimizin yarar?na ?al??an ve benzersiz bulu?lar?n yap?ld??? bir yer. Hedefli büyüme, karl?l?k ve gelece?i yüksek talepleri yerine getirerek istikrarl? bir ?ekilde planl?yoruz ve bu esnada sonraki nesillere de ya?anabilir bir ?evre b?rakmak i?in ?evreyi korumak ad?na elimizden geleni yap?yoruz.

ZIEHL-ABEGG – 4.300 ?al??an, 16 üretim tesisi, 29 ba?l? ?irket, 113 sat?? merkezi.

茄子视频ios懂你