• H?nde in Richtung Himmel

Sosyal Sorumluluk

?irketimizin faal oldu?u tüm alanlarda sosyal sorumluluk üstlenmekteyiz. Bu, günlük i?imizin bir par?as?d?r ve ?irkette eski bir gelenektir. ?irket, Emil Ziehl taraf?ndan 1910 y?l?nda kuruldu?undan beri, bugün hala y?netim kurulu taraf?ndan idare edilen ZIEHL-ABEGG ?irketinde sosyal sorumluluk üstlenmek bir zorunluluk de?il, bir istek ve arzudur.

Giri?imci imkanlar ?er?evesinde ?rne?in a?a??daki de?erlere ?nem veriyoruz:

  • ?al??anlar?m?z i?in mükemmel ?al??ma ko?ullar? ve ?al??ma alan? s?n?rlar?n?n ?tesinde pozitif bir ortam.
  • Do?al kaynaklar?n dikkatli kullan?m? ve korunmas?.
  • Emisyonlar? azaltmak i?in daha yo?un bir ?ekilde modern, yüksek verimli yüksek teknoloji ürünlerinin imalat?.
  • Sonraki nesillere de temiz bir dünya b?rakmak i?in sürdürülebilir dü?ünme ?eklini angajman? te?vik etmek ve mavi teknoloji (ZIEHL-ABEGG) i?in "Mavi y?l".


?ndirilebilir dosyalar

  • Unternehmensleitlinien_2015-07-29_INT.pdf
    Corporate Guidelines (1 MB)

?nem verdi?imiz projeler ve konseptler

Label "The blue year"

Mavi y?l

Dünyan?n d?rt bir yan?nda üretim merkezleri olan orta ?l?ekli bir ?irket olarak geli?tirdi?imiz ürünlerin ve üretim süre?lerimizin ?evre dostu olmas?na ve iyi ve ya?anabilir bir gelecek i?in sorumluluk üstlenmeye her zaman büyük ?nem verdik.

einige junge indische M?nner und Kinder

ZP Primary School – Hindistan

?htiya? duyanlara yard?m edin. ZIEHL-ABEGG Hindistan iyi bir ?rnek oldu. Hindistan ?irketi ba?ar?l? ve yenilik?i bir ?ekilde kurulduktan sonra ZIEHL-ABEGG bu inisiyatifi de?erlendirerek topluma katk?da bulunmak istedi. ZIEHL-ABEGG Hindistan ilk ad?m?, 1 ?ubat 2014 tarihinde ma?dur olan ?ocuklar i?in olan okulu ziyaret ederek att?. Okul, Pune'nin bir kenar mahallesindeydi.

drei M?nner halten einen Scheck

Dünyan?n d?rt bir yan?ndan yard?m

ZIEHL-ABEGG'in dünyan?n d?rt bir yan?nda ?al??an genel müdürleri, ??raklar ile birlikte Albert-Schweitzer-Kinderdorf'da burada acilen ihtiya? duyulan oyuncaklar? onard?, yollar?n bak?m?n? yapt?, evleri boyad? ve gerekli tamiratlar? yapt?. Motivasyonlu bir ZIEHL-ABEGG ekibi taraf?ndan spontane, her gün g?rülmeyen ve harika bir ?al??ma.

茄子视频ios懂你