• blaues Blatt Nahaufnahme

Bionic concepts

Do?adan elde edilen bilgilerin veya biyonik süre?lerin teknik ürünlere adapte edilmesi, ZIEHL-ABEGG'in geli?tirme b?lümünde yersiz de?il. Do?a, belirli ak??lar? mükemmelle?tirmek i?in milyonlarca y?l süreye sahipti.

Ak?ll? teknoloji ve biyonik bilgi birikimleri, gelece?in yüksek teknoloji ürünlerinin anahtar?d?r.


FE3owlet

Dünyan?n sadece biyonik b??ak kavram? e?siz performans i?in 
Gece pe?eli bayku? kanat ?eklinde ve dünyada benzersiz bir b??ak tasar?m b??ak profil sonu?lar geli?tirmede kambur balina yüzge?leri e?itim üzerinden temel bulgular ba?ar?l? uyarlamas?. 
Aksiyel fan ve t?rt?kl? bir arka kenar profilli, orak ?eklinde b??aklar? sayesinde FE3owlet inan?lmaz etkili ak?? davran??, daha fazla hava debisi ve büyük ?l?üde azalt?lm?? gürültü seviyeleri sunuyor. Fan blade ?eklinde bir kambur balina yüzge? ?eklin üzerinde temel al?r ve fin ?n kenar?nda s?rtlar sayesinde, optimum bir ak?? sa?lar. 

schwarzer Venilator mit gewellten Flügeln und ein Wal

FE2owlet

Biyonik kanat tasar?m?: Dünyada benzersiz biyonik kanatlara sahip aksiyel fan
FE2owlet fan?, geceleri aktif olan pe?eli bayku?un kanat bi?imine y?nelik elde edilen bilgiler temelinde geli?tirilmi?tir. Ancak burada belirleyici olan, u?u? esnas?ndaki ak?m sesleri olmu?tur. Bu temel bilgilerin, bir profilli orakl? kanad? ve t?rt?kl? bir arka kenar? olan FE2owlet kanat profiline ba?ar?l? adaptasyonu, dünya ?ap?nda son derece verimli ak?m ?zelli?i ve benzer fanlara k?yasla ?ok daha büyük hava miktarlar? ve ?nemli ?l?üde daha dü?ük ses olu?umu olan benzersiz bir kanat tasar?m? sa?lamaktad?r.

Ventialtor mit Zacken und ein Eulenflügel

ZAbluefin

Derinli?e sahip mavi ?elik: biyonik, dalgal?, ?ok verimli, süper sessiz
ZIEHL-ABEGG mühendisleri ve teknikerleri, süzge?leri, denizde yüzerken fanlara benzer zorluklar?n üstesinden gelmesi gereken kambur balinay? ?rnek olarak, elde ettikleri bilgileri, ZAbluefin ürününün yeni teknolojisine uyarlad?. ZAbluefin, balina yüzgecine ?zel olan, ?n kenar?nda bulunan ??k?nt?l? (kabarc?klar) yüzge?ten yararlan?r ve bu sayede optimum i?eri ak??a sahiptir. ?rne?in arka yüzgecin (kuyruk) V bi?imindeki konturu da ZAbluefin'e teknik olarak uyguland?ktan sonra üst plakada ve taban plakas?nda ak?m sonucu kopma ihtimalini dü?ürür. B?ylelikle fan, bir?ok bas?n? alan? gereksinimleri i?in uygundur ve bu alanlarda kullan?labilir.

Ziehl-Abegg Ventilator neben Wal im Meer

ZAvblue

A?a?lara f?s?ldayan: daha kü?ük boyutta daha fazla hacim i?in biyonik radyal fan
Cpro tekerle?inin kendisini kan?tlam?? olan biyonik kürek konsepti temelinde, dallar? rüzgar ve havaya kar?? diren?li olan bir a?ac?n büyüme tutumuna y?nelik elde edilen bilgiler, kapak plakas?n?n ve taban plakas?n?n ba?lang?c?nda ve ??k???nda ZAvblue'nun biyonik kürek tasar?m?n? tamamlar. Teknik ko?ullar alt?nda bu ba?ar?l? adaptasyonun sonucu, yüksek hacim ak??lar?nda optimum verimlilik ve geni? bir verimlilik alan?d?r. Yüksek verimlili?e sahip, biyonik hafif yap?l? radyal fan ZAvblue, Premium Efficiency unvan? alt?nda yüksek teknoloji ve do?an?n kombinasyonundan olu?an mükemmel bir sembiyozdur.

viele blaue Ventilatoren in einer Reihe

ZApilot

Biyonik konsept: daha fazla verim i?in yeni fan sistemi
ZIEHL-ABEGG geli?tirme uzmanlar?, sa?lam, malzeme tasarrufu sa?layan ve hafif bir yap? aray??lar?nda ar?larla son buldu. Ar?lar, peteklerini olduk?a yüksek dayan?kl?l??a sahip olacak, ancak ayn? zamanda hafif olacak ?ekilde in?a etmektedir. Olas? yüklenmeler, duvarlar üzerinden yap?n?n tamam?na da??t?l?r ve b?ylece noktasal yüklenmeler ?nlenir. Alt?gen geometri, yap?ya sa?laml?k kazand?r?r ve bo?luklar sayesinde kaynak tasarrufu sa?lan?r. Ak?m optimizasyonlu ask?n?n petek yap?s?, b?ylelikle en üst düzeyde sa?laml?k ve ayn? zamanda malzeme tasarrufu sayesinde maliyet optimizasyonu sunar.

Ventilator mit Bienenwabenstruktur

茄子视频ios懂你