• schemenhaft Buchseiten

Bas?n

Bas?n alan?nda metinler, resimler, logolar, videolar ve ZIEHL-ABEGG Grubu hakk?nda bilgi vermek i?in ba?ka materyaller bulunmaktad?r. Bunlar ücretsiz olarak redaksiyon i?in kullan?labilir. ZIEHL-ABEGG, materyalin redaksiyon i?in kullan?m?na y?nelik her türlü bilgiyi almaktan memnuniyet duyar. Yay?nland?ktan sonra ba?lant?lar, PDF'ler veya dergiler, istek üzerine ?irkete g?nderilebilir. Redaksiyon i?in raporlaman?n d???nda bir kullan?m i?in (?rne?in reklam materyalleri veya referans bro?ürler) ZIEHL-ABEGG'in yaz?l? onay? al?nmal?d?r. Materyallerin ticari ama?la ü?üncü ?ah?slara verilmesine izin verilmez.

Yetkili ki?i

ZIEHL-ABEGG hakk?nda

ZIEHL-ABEGG (Künzelsau, Baden-Württemberg, Almanya) firmas?, havaland?rma ve sürücü teknolojisi ve bu teknolojilere uyarlanm?? kontrol teknolojisi alan?nda faaliyet g?steren dünya ?ap?nda lider bir kurulu? olarak kabul edilmektedir. ürünlerin kullan?m alanlar? aras?nda ?rne?in ?s?tma ve so?utma sistemleri veya temiz oda ve tar?m sistemleri yer almaktad?r. Ziehl-Abegg, ellili y?llarda modern fan sürücüleri i?in temeli olu?turdu: Günümüzde hala en son teknolojiye uygun olan d??tan rotorlu motorlar. Firma, ayr?ca asans?r sistemlerinde, t?bbi uygulamalarda (bilgisayarl? tomografi) veya deniz alt?nda ?al??an ara?larda tahrik gücünü sa?layan elektrik motorlar? alan?nda faaliyet g?stermektedir. Trafikte elektromobilite konusu, Ziehl-Abegg Automotive taraf?ndan 2012 y?l?nda ele al?nd?.

Yüksek teknoloji ?irketi, yüksek derecede üretim detay? ile ?ne ??kt?. ZIEHL-ABEGG, Almanya'n?n güneyinde yer alan üretim tesislerinde 2.2500 ?al??ana istihdam sa?lamaktad?r. ?irket i?in dünya ?ap?nda 4.100 ?al??an faaliyet g?stermektedir. Bunlar küresel ?apta 16 üretim tesisi, 29 ba?l? ?irket ve 111 sat?? merkezine ayr?lmaktad?r. 30.000 civar?nda ürün, 100'ün üstünde ülkede sat?lmaktad?r. 2018 y?l?nda ciro, 583 milyon Euro de?erindeydi. Cirolar?n ü?te ikisi ihracat ile elde edilmektedir.

Emil Ziehl, firmay? 1910 y?l?nda Berlin'de elektrik motoru üreticisi olarak kurdu. ?kinci Dünya Sava??'ndan sonra firman?n merkezi Güney Almanya'ya ta??nd?. ZIEHL-ABEGG SE firmas?, borsa arac?l???yla halka a??lmam??t?r ve aile mülkiyetindedir.

?ndir

  • ZIEHL-ABEGG hakk?nda (138 KB)
茄子视频ios懂你