• Laptop mit laufendem Programm

ECQ Configurator

En uygun devir say?s? kademelerinin ?zel olarak tan?mlanmas? ve ayarlanmas? i?in kullan?m? kolay yaz?l?m.

ZIEHL-ABEGG taraf?ndan sunulan ECQ motorlar?, entegre edilmi? kontrol cihazl?, yüksek verimli elektronik olarak y?nü de?i?tirilen motorlard?r (EC). ECQ motorlar? ile hava ak??? uyarlanabilir ve 3 kademede ayarlanabilir. ECQ Configurator bunu ger?ekle?tirmek i?in ZIEHL-ABEGG taraf?ndan geli?tirilmi? olan ara?t?r.

?ndir

  • Terms of use ECQ Configurator (1 MB)

?ndirme alan?na eri?ebilmek i?in lütfen kullan?m ?artlar?n? kabul edin

Güncel kullan?m ?artlar?n? okudum ve ?artlar? kabul ediyorum

ECQ Configurator'un fonksiyonlar?

  • So?utma sisteminin en iyi ve enerji bak?m?ndan verimli bir ?ekilde kullan?m? i?in ECQ motorunun devir say?lar?n? ?zel olarak ayarlama.
  • Bilgisayar?n USB ba?lant?s? üzerinden ü? devir say?s? kademesi serbest bir ?ekilde programlanabilir.
  • ECQ motoru ile ileti?im i?in bir adapt?r mevcuttur. Bu adapt?r ile bilgisayar?n (PC/Mac) USB ba?lant?s? üzerinden ba?lant? kurulur; gerekli olan sürücü dosyalar?, indirme paketinde bulunmaktad?r.


ECQ Configurator'un avantajlar?

  • Yaz?l?m, yeni bir serinin düzeni i?in do?ru hacimsel ak??? bulma, sabitleme ve ZIEHL-ABEGG taraf?ndan ?nceden programlanm?? ?ekilde teslim alma imkan? sunar.
  • B?ylelikle ek donan?m alan?nda, mevcut olan sistemler kolayl?kla yeni enerji tasarrufu teknolojisine de?i?tirilebilir.


    茄子视频ios懂你