• Laptop mit mehreren Ziehl-Abegg Logos

ZAset

Fanlar?n ve ayar aletlerinin ak?ll? bir ?ekilde kontrol edilmesi ve ayarlanmas? i?in en uygun ara?.

ZAset ile MODBUS arayüzlü bir?ok farkl? fan tipi ve ayar aleti i?in bir kurulum ve te?his arac? sunuyoruz.

ZAset, ECblue motorlar?n?n, UNIcon ayar aletlerinin ve Fcontrol, Icontrol, PMcontrol frekans d?nü?türücülerinin tüm parametrelerine ve fonksiyonlar?na kolay ve h?zl? eri?im imkan? sunar.

?ndirilebilir dosyalar

 • ZAset-App-Terms-of-use-2018.pdf
  Terms of use ZAset (694 KB)
 • L-BAL-E208-GB.pdf
  Manual ZAset (6 MB)

?ndirme alan?na eri?ebilmek i?in lütfen kullan?m ?artlar?n? kabul edin

Güncel kullan?m ?artlar?n? okudum ve ?artlar? kabul ediyorum

ZAset fonksiyonlar?

 • Parametreleme, kontrol ve denetim i?lemleri i?in ?e?itli Modbus ?zellikli cihazlar i?in ZAset yaz?l?m?.
 • Modbus TCP/IP veya Modbus RTU üzerinden Modbus ?zellikli cihazlara ba?lant?.
 • ?e?itli a? yap?lar? ve ba?lant?lar? ayn? anda da eklenebilir ve kullan?labilir (Modbus TCP/IP veya RS485).
 • A? te?hisi i?in (ZAset) Server Communication (Master) veri kayd? fonksiyonlar?.
 • Kullan?c?n?n tercihine g?re ZIEHL-ABEGG cihazlar? i?in ?zel kullan?c? ve parametreleme arayüzü.
 • Windows'dan da bilindi?i gibi a?a? yap?s? ?eklinde Modbus cihazlar?na genel bak?? ve ?ift t?klama yoluyla ayr?nt?lar? g?rüntüleme.
 • A?a? yap?s? i?erisinde do?rudan ileti?im ar?zas? g?stergesi.
 • A?a? yap?s? i?erisinde Modbus cihazlar? i?in gruplar halinde serbest atama / adland?rma imkan?.
 • Büyük Modbus a?lar? i?in TCP/IP veya Modbus RS485 üzerinden ZIEHL-ABEGG Modbus Autoadressing (patentli) ve b?ylece 247'nin üzerinde Modbus kat?l?mc?s? da h?zl? bir ?ekilde adreslenebilir. ZIEHL-ABEGG Modbus a? ge?itleri ve yineleyiciler kullan?ld???nda.
 • Modüler yap? sayesinde yaz?l?m fonksiyonlar?n? kolayca geni?letme imkan?.
 • ?ste?e ba?l? lisansl? fanlar i?in grup denetimi ve kontrol imkan?.
 • ?nternet ba?lant?s? mevcut oldu?unda otomatik güncelleme.
茄子视频ios懂你